Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Dejepis

Tento výučbový program slúži na precvičovanie vedomostí svetových a európskych dejín. Titul Didaktá - Dejepis obsahuje 22 samostatných úloh, z ktorých každá ponúka štyri varianty precvičovania dejepisu. V textových otázkach si žiaci overia znalosti dôležitých historických udalostí a faktov, vrátane ich letopočtov. Veľké množstvo obrazového materiálu napomáha účinnému precvičovaniu v poznávaní významných svetových osobností, umeleckých štýlov, dobových nástrojov, historických území, apod.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

  • Pravek - doba kamenná, bronzová a železná
  • Starovek - Staroveký orient, Grécko, Rím
  • Stredovek - na začiatku slovenských dejín, Arpádovci, Anjouovci, Uhorsko a Turci
  • Raný novovek - zámorské objavy, renesancia a reformácia, Európa 16. a 17. stor
  • Novovek - osvietenský absolutizmus, francúzska revolúcia a Napoleon, svet a Európa v 19. stor.
  • Dejiny 20. storočia - 1. a 2. svetová vojna, medzivojnové a povojnové obdobie
Didakta - Dejepis

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii – od 5 až po 20. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Použitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Dejepis | 1
Dejepis | 2
Dejepis | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť