Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Nemčina 1

Tento výučbový program je určený na precvičovanie a overovanie vedomostí a zdokonalenie sa v nemeckom jazyku.

Precvičovanie

Obsahovú náplň titulu tvoria tematické okruhy:

  • Podstatné mená a zámená - určovanie rodov, skloňovanie s určitým i neurčitým členom
  • Slovesá - prítomný čas bežných, pomocných a spôsobových slovies, rozkazovací spôsob, odlučiteľné predpony
  • Predložky a ich väzby - predložky času, vyjadrujúce pozíciu, ostatné predložky
  • Číslovky a hodiny - formálne a neformálne vyjadrenie hodín, určovanie čísloviek podľa posluchu
  • Vetné celky - nepriamy slovosled, výber vhodnej odpovede, diktát viet
  • Slovná zásoba - rozlíšenie kein x nicht, antonymá prídavných mien, slová nadradené, preklad slov
Didakta - Nemčina 1

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii – od 10 až po 30. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2015 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Použitie titulu: začiatočníci až mierne pokročilí užívatelia.

Nemčina 1 | 1
Nemčina 1 | 2
Nemčina 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť