Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Slovenský jazyk 1

Tento výučbový program slúži na precvičovanie jazykových javov v oblasti vetnej skladby. Obsahom titulu sú predovšetkým tie javy, v ktorých deti najviac chybujú a ich osvojenie je nevyhnutné pre ďalšiu prácu so slovenským jazykom.

Precvičovanie

Obsahovú náplň titulu tvoria tematické okruhy:

  • Práca s podmetom a prísudkom – rozpoznávanie vo vete a určovanie ich druhov
  • Vetné členy rozvíjajúce – určovanie druhov, rozlišovanie medzi prívlastkom zhodným a nezhodným, oddeľovanie prístavku vo vete
  • Doplňovanie čiarok – do jednoduchých viet i do súvetí
  • Jednoduché vety – druhy viet podľa postoja hovoriaceho, rozlišovanie medzi jednočlennými a dvojčlennými vetami
  • Súvetie – rozlišovanie viet hlavných a vedľajších, určovanie druhov vedľajších viet, pomerov medzi hlavnými vetami, doplňovanie vhodných spojovacích výrazov
Didakta - Slovenský jazyk 1

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii - od 10 až po 30. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Slovenský jazyk 1 | 1
Slovenský jazyk 1 | 2
Slovenský jazyk 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť