Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Matematika 2

Tento výučbový program slúži na precvičovanie a overovanie matematických schopností a znalostí v oblasti zvanej algebra. Obsahom titulu je 23 samostatných úloh, ktoré sa zameriavajú hlavne na prácu s matematickými výrazmi - napr. hodnoty mnohočlenov a zlomkov, umocňovanie súčinov a rozdiely druhých mocnín, zmysel lomených výrazov, riešenie jednoduchých i zložitejších rovníc s neznámou v menovateli, počítanie s percentami, apod. Pri riešení príkladov je žiakom neustále k dispozícii kalkulačka a plocha na poznámky.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

 • Hodnota výrazov - hodnota jednočlena, mnohočlena a zlomku
 • Umocňovanie výrazov - umocňovanie súčinu, druhá mocnina dvojčlena, rozdiel druhých mocnín
 • Úpravy výrazov - sčítanie a odčítanie so zátvorkami, násobenie jednočlenom a mnohočlenom, úpravy výrazov na súčin
 • Lomené výrazy - zmysel výrazu, krátenie výrazu, sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie
 • Rovnice - jednoduché, zložitejšie so zlomkami, neznáma v menovateli, nerovnice
 • Percentá, trojčlenka, úmera - počítanie percent spamäti, slovné úlohy na percentá, trojčlenka, priama a nepriama úmernosť
Didakta - Matematika 2

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každého typu úlohy možno zvoliť počet príkladov. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Matematika 2 | 1
Matematika 2 | 2
Matematika 2 | 3
 • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť