Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Ruština

Výučbový program pre všetkých žiakov druhého stupňa ZŠ slúžiaci na precvičovanie vedomostí a znalostí z ruského jazyka. Tento titul obsahuje 25 tematických okruhov, z ktorých niektoré ponúkajú navyše 2 úrovne náročnosti - ľahší a ťažší, alebo podľa typu úlohy napr. so zvukom a bez zvuku, a pod. Tieto rôzne varianty úloh dôkladne otestujú znalosti žiakov o. i. z písmen azbuky, správnej výslovnosti slov (prízvuky), skloňovania (koncoviek) podstatných a prídavných mien, ako sa rozdeľujú slovesá podľa časovania a ich koncovky, z pravopisu čísloviek a ich určovania podľa počutia, formálne i neformálne určovanie času, doplňovanie vhodných zámen, slovnej zásoby (poradie slov, výber vhodnej odpovedi), atď.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

  • Azbuka 1 (písmená) - priraďovanie písmen azbuka / latinka, tlačených / písaných, doplň písmená do azbuky, skladanie slov zo slabík.
  • Azbuka 2 (slová) - podčiarkni slová obsahujúce písmeno, doplň písmená do slov, radenie slov podľa azbuky, vyber správnu výslovnosť.
  • Podst. a príd. mená - skloňovanie podst. mien, koncovky povolaní, koncovky príd. mien.
  • Slovesá - rozdeľ slovesá podľa časovania, doplň správnu koncovku, vyber vhodné sloveso (do vety).
  • Číslovky - vizuálne priraďovanie, urči podľa počúvania, vyber správny pravopis, koľko je hodín?, radové číslovky.
  • Zámená - osobné, privlastňovacie.
  • Slovná zásoba - slovíčka, poradie slov vo vete, vyber správnu odpoveď, nepatrí do radu.
Didakta - Ruština

Interaktivita

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka grafickému rozhraniu známemu z celého radu Didakta.

Program tiež umožňuje tlač pracovných listov vo verzii pre žiakov i učiteľov, úlohy je teda možné riešiť aj mimo dosah počítača.

Titul nie je potrebné zložito inštalovať, rovno sa spúšťa z vytvoreného zástupcu a je vhodný na prevádzku na interaktívnych tabuliach aj na klasických PC v počítačovej učebni.

Ruština | 1
Ruština | 2
Ruština | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Intel Core i3 6. generácie a vyšší, min. 4 GB RAM, zvukový výstup (slúchadlá alebo reproduktory)
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Core i5 7. generácie a vyšší, min. 8 GB RAM, zvukový výstup (slúchadlá alebo reproduktory)
  • | Podporované operačné systémy | Podporované operačné systémy: Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť