Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Slovenský jazyk 2

Tento titul slúži na precvičovanie pravopisných javov a tvarosloví slovenského jazyka. Obsahovou náplň titulu tvoria pravopisné javy, ktoré podľa skúseností pedagógov predstavujú pri vyučovaní najväčšie úskalie pre žiakov.

Precvičovanie

Tematické okruhy úloh:

  • Pravopis hlások – spodobovanie znelosti, zdvojené hlásky, doplňovanie e / ä, ô / uo
  • Doplňovanie i / y – po tvrdých, mäkkých i obojakých spoluhláskach, podľa významu slov, do koncoviek podstatných a prídavných mien, zhoda podmetu a prísudku
  • Ohybné slovné druhy – určovanie všetkých gramatických kategórií, určovanie druhov zámen a čísloviek
  • Neohybné slovné druhy – stupňovanie prísloviek, určovanie druhov predložiek a spojok, určovanie všetkých slovných druhov
  • Tvorba a význam slov – hľadanie koreňov slov, významy prevzatých slov, určovanie počtu slabík v slovách
Didakta - Slovenský jazyk 2

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii – od 10 až po 30, resp. od 9 až po 45. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: nižší i vyšší stupeň základných škôl.

Slovenský jazyk 2 | 1
Slovenský jazyk 2 | 2
Slovenský jazyk 2 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť